ALGEMENE VOORWAARDEN


TOEPASSING
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die je sluit met Tulpjes. Door te bestellen accepteer je de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden van de afnemer gelden nooit, tenzij Tulpjes nadrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
Je kunt online bestellen via de webshop of via verzending per email (info at tulpjes.nl) of het contactformulier. Tulpjes behoudt zich het recht voor om gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Tulpjes je bestelling per email bevestigt.

BETALING
Na je bestelling krijg je per e-mail een bevestiging met je bestelling (eveneens de factuur). In dit bericht staat een bestelnummer, het product/ de producten die zijn besteld, de eventuele verzendkosten en het totaalbedrag van de bestelling. Je kunt op twee verschillende manieren dit totaalbedrag voldoen, via Paypal, iDEAL of middels een overschrijving. Wanneer je voor de laatst genoemde optie kiest maak je het bedrag genoemd op de factuur over naar IBANrekening NL60ABNA052.75.95.187, t.n.v. Tulpjes, ’s-Hertogenbosch, o.v.v. het bestelnummer en je e-mailadres. Wanneer de betaling niet binnen 10 werkdagen bij ons binnen is komt de bestelling te vervallen. Bestellingen worden pas geleverd als het totale bedrag op onze rekening staat. Contante betaling is, in overleg met Tulpjes, mogelijk wanneer je de bestelling op het adres van Tulpjes komt afhalen.

PRIJZEN, KOSTEN EN LEVERING
De prijzen vermeld op de website zijn inclusief 21% BTW maar exclusief verzendkosten. Verzendkosten zijn afhankelijk van gewicht en bestemming van de levering. Verzenden gebeurt voor je eigen risico. Wij zorgen ervoor dat de producten goed en veilig verpakt worden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, vermist raken of diefstal tijdens de verzendprocedure. Mocht je er prijs op stellen je producten aangetekend of per express te laten verzenden, dan is dit uiteraard mogelijk. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Dit bedrag komt dan bij het bedrag van de bestelling. De bestelling kan door jou, in overleg met Tulpjes, ook worden afgehaald op het adres van Tulpjes.

LEVERTIJD
Wanneer je bestelling is betaald, wordt deze zo snel mogelijk door ons verwerkt. In principe wordt je bestelling verzonden binnen 1 - 3 werkdagen nadat de betaling bij ons binnen is. Wanneer een artikel niet op voorraad is en/of een korte levertijd niet haalbaar is, dan nemen wij contact met je op.
Tulpjes behoudt zich het recht voor, wanneer een deel van de bestelling niet op voorraad is, te wachten met verzending totdat de gehele bestelling compleet is. In overleg is het mogelijk eventueel een deel van de bestelling vooruit te sturen. Tulpjes behoudt zich het recht voor om, zonder op enige manier schadeplichtig te zijn, gemotiveerd de bestelling te annuleren en, indien van toepassing, het reeds overgemaakte bedrag terug te storten.

RUILEN
Helaas kunnen wij de door jou bestelde producten niet omruilen of terugnemen.

KWALITEITS- EN KLEURGARANTIE PRODUCTEN
Het basismateriaal voor de handgemaakte producten wordt met veel zorg uitgezocht. Omdat elk artikel uniek is kan het iets afwijken van de foto op de website. De kleuren van de artikelen kunnen op een beeldscherm afwijken van de werkelijke kleur, afhankelijk van het type en de kwaliteit van je monitor. Wil je grote hoeveelheden bestellen, dan is het, in overleg, eventueel mogelijk om een kleurstaaltje te bestellen.

ONTWERP
Het ontwerp van alle artikelen is eigendom van Tulpjes.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, die mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting beoordeeld worden door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Tulpjes het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch.

AVG 

Verwerkersovereenkomst

Versie 1 mei 2018

Tulpjes, statutair gevestigd te s-Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17244401, hierbij vertegenwoordigd door Mirelle Pijnappel (hierna: Tulpjes),

en

MyOnlineStore B.V., statutair gevestigd te Oss en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17149100, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door A. Pansier (hierna: Verwerker),

hierna afzonderlijk te noemen als “Partij” en gezamenlijk te noemen als “Partijen”,

overwegende dat:

  • Tulpjes beschikt over persoonsgegevens van diverse klanten (hierna: betrokkenen);
  • Tulpjes gebruik maakt van de diensten van Verwerker om hun eigen webwinkel te beheren. Verwerker deze dienst aanbiedt in de vorm van een website die Tulpjes kan gebruiken om zijn producten te verkopen;
  • Betrokkenen door gebruik te maken van de diensten van Verwerker persoonsgegevens, waaronder NAW-gegevens, betaalgegevens, loggegevens en bestellinggegevens, achterlaten en deze geautomatiseerd worden verwerkt;
  • Tulpjes door middel van het gebruik van de diensten van Verwerker persoonsgegevens laat verwerken door Verwerker; waarbij Tulpjes het doel en de middelen aanwijst. Dit in het kader van de overeenkomst van 2011-05-09 tussen Partijen (hierna te noemen: Overeenkomst);
  • Verwerker bereid is de verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) na te komen, voor zover dit binnen zijn macht ligt;
  • Partijen, mede gelet op het vereiste uit artikel 14 lid 5 van de Wbp, hun rechten en plichten door middel van deze verwerkersovereenkomst (hierna: Verwerkersovereenkomst) schriftelijk wensen vast te leggen;
  • Verwerker bij de uitvoering van de Overeenkomst aangemerkt kan worden als Bewerker in de zin van artikel 1 sub e van de Wbp;
  • Tulpjes aangemerkt wordt als Verantwoordelijke in de zin van artikel 1 sub d van de Wbp;
  • waar in deze Verwerkersovereenkomst gesproken wordt over persoonsgegevens, hierna persoonsgegevens in de zin van artikel 1 sub a van de Wbp worden bedoeld;
  • waar in deze Verwerkersovereenkomst termen uit de Wbp of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden genoemd, hiermee de corresponderende termen uit de Wbp of AVG worden bedoeld; waar in deze Verwerkersovereenkomst wordt verwezen naar de Wbp, vanaf 25 mei 2018 gedoeld wordt op (de corresponderende bepalingen uit) de AVG.

komen overeen:

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Tulpjes persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van deze Verwerkersovereenkomst en de doeleinden vastgelegd in de Overeenkomst. Tulpjes zal Verwerker schriftelijk op de hoogte stellen van de verwerkingsdoelen voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.

1.2. Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor verwerking van persoonsgegevens. Verwerker neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.

1.3. De in opdracht van Tulpjes te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Tulpjes en/of de betreffende betrokkenen.

1.4. Voor zover wettelijk verplicht zal Tulpjes ervoor instaan dat zij, vanaf 25 mei 2018 op het moment dat de AVG van toepassing wordt, een register zal bijhouden van de onder deze Verwerkersovereenkomst geregelde verwerkingen. Tulpjes vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken en claims die verband houden met het niet juist naleven van deze registerplicht.

Artikel 2. Verdeling van verantwoordelijkheid

2.1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.

2.2. De toegestane verwerkingen zullen door Verwerker worden uitgevoerd binnen een (semi-) geautomatiseerde omgeving.

2.3. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Tulpjes en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Tulpjes. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door Tulpjes, verwerkingen voor doeleinden die niet door Tulpjes aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of andere doeleinden, is Verwerker niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Tulpjes.

2.4. Tulpjes staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 3. Verplichtingen Verwerker

3.1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen, zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de Wbp en AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door Verwerker vanuit diens rol.

3.2. Verwerker zal Tulpjes, op diens verzoek en binnen een redelijke termijn, informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.

3.3. Verwerker zal Tulpjes in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Tulpjes in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.

3.4. Verwerker zal Tulpjes de noodzakelijke, en redelijkerwijs mogelijke, medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.

3.5. De verplichtingen van Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens

4.1. Verwerker verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie (EU). Indien Verwerker persoonsgegevens verwerkt in landen buiten de EU, kan dit alleen mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en ze voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Verwerkersovereenkomst en de Wbp.

4.2. Verwerker zal Tulpjes, op diens verzoek daartoe, zo spoedig mogelijk melden om welk land of welke landen het gaat.

Artikel 5. Inschakelen van derden of subverwerkers

5.1. Tulpjes verleent Verwerker hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen. De door Tulpjes verleende toestemming ziet eveneens op de aanstelling van nieuwe subverwerkers.

5.2. Een actuele lijst van de subverwerkers kan worden gevonden op www.mijnwebwinkel.nl/subverwerkers. Tulpjes zorgt voor periodieke raadpleging van de lijst met subverwerkers. Indien Tulpjes, redelijke grond heeft om bezwaar te maken tegen het gebruik van nieuwe subverwerkers, dient verwerker daarvan onmiddellijk schriftelijk en door argumenten ondersteund in kennis gesteld te worden.

5.3. Verwerker legt dezelfde gegevensbeschermingsverplichting als genoemd in deze verwerkersovereenkomst op aan alle Subverwerkers. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten door deze subverwerkers en is bij nalatigheid van deze subverwerkers zelf jegens Tulpjes aansprakelijk voor directe schade alsof hij zelf de fout(en) heeft begaan.

Artikel 6. Beveiliging

6.1. Verwerker zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6.2. Verwerker zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

6.3. Tulpjes stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien hij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

Artikel 7. Meldplicht datalekken

7.1. In het geval van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 34a Wbp) zal Verwerker, zich naar beste kunnen inspannen om Tulpjes daarover onverwijld dan wel uiterlijk binnen 36 uur te informeren naar aanleiding waarvan Tulpjes beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Verwerker spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken. De meldplicht geldt enkel indien het lek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

7.2. Tulpjes zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Verwerker meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen.

7.3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede: wat de (vermeende) oorzaak is van het datalek; wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is; wat de (voorgestelde) oplossing is; contactgegevens voor de opvolging van de melding; wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Tulpjes, toezichthouder).

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

8.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Tulpjes. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen. Verwerker zal Tulpjes de, redelijkerwijs mogelijke, noodzakelijke medewerking verlenen bij het afhandelen van het verzoek.

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

9.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Tulpjes ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

9.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing: voor zover Tulpjes uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of deze Verwerkersovereenkomst; en indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 10. Audit

10.1. Tulpjes heeft enkel het recht een audit uit te voeren wanneer hij een concreet vermoeden heeft dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Verwerker ter uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst.

10.2. De kosten van de audit worden door Tulpjes gedragen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. De aansprakelijkheid van Partijen voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, wordt beperkt tot de hoogte van de laatste factuur die door Tulpjes is voldaan.

11.2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Tulpjes de schade zo spoedig mogelijk na het bekend worden daarmee schriftelijk en aangetekend bij Verwerker meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding door Tulpjes vervalt door het enkele verloop van drie maanden nadat Tulpjes bekend is geworden met het feit dat hij schade heeft geleden.

11.3. Verwerker is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade van Tulpjes als gevolg van een boete opgelegd door een van de nationale toezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, onder andere in het kader van wettelijke meldplichten.

11.4. Voor zover er sprake is van strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden van MyOnlineStore, zullen de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de Verwerkersovereenkomst leidend zijn.

11.5. De in de voorgaande leden genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in gevallen van opzet of grove nalatigheid aan de kant van Verwerker.

Artikel 12. Duur en beëindiging

12.1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door instemming aan de kant van Tulpjes.

12.2. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen, en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

12.3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker aan Tulpjes toegang verlenen tot de persoonsgegevens voor de duur van één maand. Na afloop van het hiervoor genoemde termijn zullen de persoonsgegevens van Tulpjes nog twee maanden in quarantaine worden gehouden onder toezicht van Verwerker zonder dat Tulpjes hiertoe toegang heeft. Na afloop van de drie maanden zal Verwerker de persoonsgegevens van Tulpjes en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen.

12.4. Partijen mogen deze Verwerkersovereenkomst alleen wijzigen met wederzijds schriftelijke instemming.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

13.1. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.

13.2. Alle geschillen, die tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Verwerker is gevestigd.

Aldus overeengekomen en geaccordeerd door Tulpjes en MyOnlineStore op 2018-05-08

© 2011 - 2024 Tulpjes | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel